Εμείς

H Envirometrics από το 2002 εξειδικεύεται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα πεδία δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι: οι βιομηχανικές εκπομπές, η ποιότητα αέρα, η υγεία, η ασφάλεια στην εργασία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, η οργάνωση επιχειρήσεων και τα συστήματα διαχείρισης.

Το 2003 αδειοδοτήθηκε ως Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), με την απόφαση 130680/22-7-2003 του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 95/1999 και ανέπτυξε ένα σημαντικό δίκτυο Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Ενώ το 2007 πιστοποιείται με ISO 9001 για την παροχή των υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το 2008 έγινε διαπίστευση του εργαστήριου περιβαλλοντικών μετρήσεων της εταιρίας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τη διενέργεια δειγματοληψιών και δοκιμών από βιομηχανικές καμινάδες. Επιπλέον, η εταιρία έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008), Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) καθώς επίσης και Σύστηματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801:2008). Σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις της νομοθεσίας η εταιρία εφαρμόζει με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.

Το 2009, η Envirometrics απορρόφησε την εταιρεία «ΕΞΥΠΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» διευρύνοντας επιπλέον τις δραστηριότητες της στα θέματα της Υγείας και Ασφάλειας εργαζομένων.

Σήμερα η Envirometrics απασχολεί 54 άτομα επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, για την παροχή των υπηρεσιών της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.